top of page

Algemene voorwaarden My HealthCheck

 

De Maatschap My HealthCheck is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75682842  en is gevestigd aan de Avenue Ceramique 221, 6221 KX te Maastricht.

 

Artikel 1   Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door My HealthCheck.

3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Deelnemer: de natuurlijke persoon, al dan niet werknemer van Opdrachtgever, die deelneemt aan de Diensten van My HealthCheck.

5. Diensten: My HealthCheck biedt een fysieke en mentale gezondheidscheck (health check) aan.

6. My HealthCheck: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: My HealthCheck.

7. Opdrachtgever: de Consument of de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die My HealthCheck heeft aangesteld, projecten aan My HealthCheck heeft verleend voor Diensten die door My HealthCheck worden uitgevoerd, of waaraan My HealthCheck een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en My HealthCheck, alsmede voorstellen van My HealthCheck voor Diensten die door My HealthCheck aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door My HealthCheck waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van My HealthCheck, elke Overeenkomst tussen My HealthCheck en Opdrachtgever en op elke dienst die door My HealthCheck wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal My HealthCheck aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met My HealthCheck is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval My HealthCheck niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3   Het Aanbod

1. Alle door My HealthCheck gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. My HealthCheck is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft My HealthCheck het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor My HealthCheck gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van My HealthCheck zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van My HealthCheck heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan My HealthCheck te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. My HealthCheck heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. My HealthCheck is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met My HealthCheck wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan My HealthCheck wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met My HealthCheck is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij My HealthCheck met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die My HealthCheck van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als My HealthCheck kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover My HealthCheck ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven, althans per e-mail, beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf is, indien uitdrukkelijk en schriftelijke overeengekomen, niet gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen.

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van My HealthCheck tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van My HealthCheck is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als My HealthCheck kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is My HealthCheck nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

1. My HealthCheck zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. My HealthCheck staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan My HealthCheck de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door My HealthCheck aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. My HealthCheck heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is My HealthCheck niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor My HealthCheck, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. My HealthCheck is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt My HealthCheck Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is My HealthCheck aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door My HealthCheck of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft My HealthCheck recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. Eventuele periodieke rapportages en inlichtingen worden aan een door Opdrachtgever aan te wijzen contactpersoon verstrekt, conform de overeengekomen termijnen.

9. My HealthCheck is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade ten gevolge van het gebruik of misbruik van enige inloggegevens, verstrekt aan Opdrachtgever en/of diens medewerkers.

10. Partijen treden in overleg om de vragenlijst(en) samen te stellen naar de wens van Opdrachtgever op basis waarvan de mentale en/of fysieke gezondheid van de Deelnemer wordt getest. De vragenlijsten zijn op wetenschappelijke wijze samengesteld.

11. Alle informatie en/of gegevens voortvloeiend uit de door Deelnemer ingevulde vragenlijst, wordt niet gedeeld met Opdrachtgever of derden. Slechts in algemene termen, en op basis van een groepsrapportage op basis van tenminste 15 deelnemers kan My HealthCheck een bepaalde tendens van Deelnemers (in een groepsrapportage) aan Opdrachtgever doorgeven, opdat Opdrachtgever (positieve) veranderingen in haar bedrijfsorganisatie kan aanbrengen.

12. My HealthCheckzal geen rapportages uitbrengen over individuele werknemers, en onthoudt zich zoveel als mogelijk van dossiervorming. Indien naar de mening van My HealthCheck blijkt dat een Deelnemer gebaat kan zijn bij het volgen van bepaalde therapieën, of de hulp van een zorgverlener kan My HealthCheckde betreffende Deelnemer doorverwijzen naar een daartoe geschikte zorgverlener.

 

Artikel 7   Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door My HealthCheck verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat My HealthCheck niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. My HealthCheck is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is My HealthCheck verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door My HealthCheck voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. My HealthCheck kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is My HealthCheck gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan My HealthCheck.

4. Opdrachtgever is verplicht om haar werknemers zijnde Deelnemers tijdig en volledig te informeren over de inhoud van de Diensten van My HealthCheck (waaronder tevens verstaan het doel van de testen, de vragen welke ten aanzien van de gezondheid zullen worden gesteld, en welke medische onderzoeken verricht mogen worden), het kunnen (weigeren om) deel(te)nemen aan de testen, het te allen tijde kunnen intrekken van de toestemming van de betreffende Deelnemer zonder gevolgen vanuit werkgever, het rechtstreeks verstrekken van informatie van Deelnemer aan My HealthCheck, het opmaken en bekendmaken van algemene bevindingen over de Deelnemers aan Opdrachtgever in een algemeen en anoniem rapport en het blokkeringsrecht van een Deelnemer.

5. De Diensten van My HealthCheck zijn niet bedoeld als een medische keuring in de zin van de Wet op de medische keuringen. Bij de testen van My HealthCheck worden geen vragen gesteld en geen medische onderzoeken verricht die een onevenredige inbreuk betekenen op de persoonlijke levenssfeer, of anderszins een onevenredige zware belasting met zich meebrengt voor de Deelnemer. In elk geval zal geen onderdeel van een test uitmaken: een onderzoek waarvan het te verwachten belang voor de Opdrachtgever niet opweegt tegen de risico's daarvan voor de keurling, waaronder begrepen onderzoek specifiek gericht op het verkrijgen van kennis over de kans op een ernstige ziekte waarvoor geen geneeswijze voorhanden is, dan wel waarvan de ontwikkeling niet door medisch ingrijpen kan worden voorkomen of in evenwicht gehouden, of van kennis over een aanwezige, niet behandelbare ernstige ziekte welke naar verwachting eerst na langere tijd manifest zal worden.

 

Artikel 8   Adviezen

1. My HealthCheck kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal My HealthCheck de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door My HealthCheck verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch, advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van My HealthCheck verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien My HealthCheck wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door My HealthCheck gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van My HealthCheck kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

5. Opdrachtgever zal My HealthCheck schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

6. My HealthCheck is nimmer aansprakelijk voor de (mis)interpretatie en/of het onjuist toepassen door Opdrachtgever en/of Deelnemer van de door My HealthCheck gegeven informatie/advies.

 

Artikel 9   Uitvoering Fysieke test

1.Indien hiertoe opdracht is gegeven kan My HealthCheck de health check verzorgen voor Opdrachtgever en/of diens medewerkers.

2. De health check vindt plaats op locatie van Opdrachtgever of op de locatie van My HealthCheck. Indien de health check plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de health check vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen, alsmede een beveiligde omgeving ter opslag van de apparatuur van My HealthCheck. Indien een health check niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. My HealthCheck is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de health check.

3. De inhoud van de door My HealthCheck aangeboden health check en de verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal My HealthCheck de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De health check wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende Deelnemer(s). Fysieke testen worden slechts uitgevoerd met inachtneming van de fysieke capaciteiten van de Deelnemer. Enige lichamelijke/medische beperkingen, medicijnengebruik of andere zaken die van invloed (kunnen) zijn op de test, dienen voorafgaand gemeld worden door de Deelnemer zelf aan My HealthCheck. Opdrachtgever is verplicht haar werknemers tijdig en op duidelijke wijze te informeren over deze informatieplicht. Bij gebreke van een tijdige en volledige melding kan My HealthCheck geen rekening houden met eventuele beperkingen van de betreffende Deelnemer.

4. Opdrachtgever zal My HealthCheck schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de health check alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

5. My HealthCheck is gerechtigd de health check te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van My HealthCheck om de health check te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan health check. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is My HealthCheck gerechtigd de health check in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.

6. Ingeval van ziekte of uitval van een of meerdere Deelnemers, dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan My HealthCheck. In overleg kunnen andere Deelnemers de plek innemen van de betreffende Deelnemer indien er plek is. Indien er geen andere Deelnemers zijn om de plek op te vullen is Opdrachtgever gehouden om de volledige vergoeding te betalen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 10   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. My HealthCheck is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van My HealthCheck, My HealthCheck een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 11   Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Voor Consumenten zijn de prijzen inclusief btw.

2. My HealthCheck voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door My HealthCheck opgestelde urenregistratie (nacalculatie).

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten (waaronder tevens verstaan voorrijkosten) worden aan Opdrachtgever doorberekend.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door My HealthCheck haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. My HealthCheck is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van ten hoogste 30 (kalender)dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van My HealthCheck.

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12   Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal My HealthCheck zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien My HealthCheck meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 13   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging    

1. My HealthCheck gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever of Deelnemer en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal My HealthCheck de betrokkene hierover informeren. Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf ontvangt nimmer persoonsgegevens van haar werknemers.

2. Opdrachtgever en de betreffende Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van My HealthCheck verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever My HealthCheck tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien My HealthCheck op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

4. My HealthCheck verwerkt persoonsgegevens uitsluitend vanuit haar hoedanigheid als verwerker in de zin van artikel 4 van de AVG.

 

Artikel 14   Opschorting en ontbinding

1. My HealthCheck heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor My HealthCheck gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. My HealthCheck is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. My HealthCheck is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om My HealthCheck te vergoeden voor elk financieel verlies dat My HealthCheck lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 15   Overmacht

1. My HealthCheck is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van My HealthCheck wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van My HealthCheck, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan My HealthCheck zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van My HealthCheck of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van My HealthCheck buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Een Deelnemer zijnde een werknemer is niet verplicht om deel te nemen aan de aangeboden Diensten van My HealthCheck. Elke Deelnemer heeft het recht te weigeren om deel te nemen. Opdrachtgever is verplicht de Deelnemer hierover tijdig en volledig in te lichten. Een Deelnemer is tevens gerechtigd om de algemene groepsbevindingen in te zien alvorens deze aan de Opdrachtgever worden toegezonden. Ook heeft de Deelnemer het recht om gebruik te maken van haar blokkeringsrecht zoals bedoeld in artikel 7:464 lid 2 sub b BW en kan de verzending van de groepsbevindingen blokkeren. Bovengenoemde situaties zijn tevens aan te merken als overmacht.

4. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. My HealthCheck is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 16   Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van My HealthCheck alleen geacht te bestaan ​​indien My HealthCheck dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van My HealthCheck, is My HealthCheck uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever My HealthCheck binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en My HealthCheck deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat My HealthCheck in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van Diensten door My HealthCheck leidt tot aansprakelijkheid van My HealthCheck, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens My HealthCheck. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. My HealthCheck sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. My HealthCheck is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade. Onder gevolgschade wordt tevens verstaan schade geleden door de Deelnemer ten gevolge van het handelen van Opdrachtgever naar aanleiding van de (resultaten voorvloeiend uit de) uitvoering van de Overeenkomst.

5. Opdrachtgever vrijwaart My HealthCheck voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door My HealthCheck geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van My HealthCheck.

6. Enige door My HealthCheck opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van My HealthCheck.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van My HealthCheck is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van My HealthCheck opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van My HealthCheck. My HealthCheck is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is My HealthCheck nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in My HealthCheck haar eigen advies.

9. My HealthCheck staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens My HealthCheck verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Indien de apparatuur van My HealthCheck op locatie van Opdrachtgever staat, is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die ontstaan aan de apparatuur van My HealthCheck gedurende de Overeenkomst. Opdrachtgever dient over een adequate verzekering te beschikken dat alle schade aan de apparatuur van My HealthCheck dekt. Opdrachtgever is gehouden om dienaangaande de verschuldigde premies steeds tijdig en volledig te betalen.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van My HealthCheck vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij My HealthCheck binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van My HealthCheck.

 

Artikel 17   Geheimhouding

1. My HealthCheck en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. My HealthCheck is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar over de Deelnemer bekend is, en draagt zorg voor een zodanige bewaring van de desbetreffende (persoons)gegevens dat deze niet voor derden toegankelijk zijn. Persoonsgegevens van Deelnemers worden nimmer gedeeld met Opdrachtgever. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan My HealthCheck bekend gemaakt is en/of op andere wijze door My HealthCheck is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door My HealthCheck opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de Overeenkomst van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht My HealthCheck steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien My HealthCheck op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en My HealthCheck zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is My HealthCheck niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door My HealthCheck aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van My HealthCheck vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal My HealthCheck vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van My HealthCheck is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen My HealthCheck en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

6. My HealthCheck voert de Overeenkomst uit met behoud van haar zelfstandig oordeel op het gebied van haar deskundigheid en onafhankelijkheid ten opzichte van de Opdrachtgever.

7. My HealthCheck  deelt aan Opdrachtgever niet meer mee dan voor het doel van de keuring strikt noodzakelijk is, en zonder herleidbare persoonsgegevens.

8. My HealthCheck houdt geen (medisch) dossier bij van gegevens van Deelnemers.

 

Artikel 18   Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van My HealthCheck waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij My HealthCheck en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde werken van My HealthCheck worden overgedragen aan Opdrachtgever, is My HealthCheck gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van My HealthCheck rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van My HealthCheck. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door My HealthCheck opgeleverde zaken, dient My HealthCheck expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van My HealthCheck rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 19   Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan My HealthCheck verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan My HealthCheck zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart My HealthCheck van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart My HealthCheck voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart My HealthCheck voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan My HealthCheck verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Opdrachtgever vrijwaart My HealthCheck van alle aanspraken van werknemers of andere derden die als Deelnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst van Opdrachtgever zijn betrokken, ongeacht de grondslag. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat zij de rechten, waaronder begrepen het recht op privacy, van Deelnemers die deelnemen respecteert. Opdrachtgever garandeert en staat ervoor in dat zij de Deelnemers een opt-out mogelijkheid biedt om niet deel te nemen aan de testen, en dat elke Deelnemer de mogelijkheid heeft om op elk gewenst moment te stoppen met de deelname aan de Diensten van My HealthCheck zonder opgaaf van redenen en zonder (angst voor) enige consequenties/represailles. Tevens staat Opdrachtgever ervoor in dat de toestemming van de Deelnemer vrij is verkregen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

7. Opdrachtgever vrijwaart My HealthCheck van alle aanspraken van zowel haarzelf als van haar (ex-)werknemers ten gevolge van het misbruiken, onrechtmatig gebruiken of het op andere wijze ongeoorloofd gebruiken van gegevens van de Deelnemers, in de meest brede zin van het woord, verkregen op basis van de (algemene bevindingen op basis van) de uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder wordt in elk geval verstaan het gebruiken van de gegevens ten nadele van haar werknemer(s) in het kader van de arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en de Werknemer(s).

 

Artikel 20   Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van My HealthCheck of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@my-healthcheck.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil My HealthCheck de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. My HealthCheck zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21   Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen My HealthCheck en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. My HealthCheck heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen My HealthCheck en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Limburg, locatie Maastricht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Maastricht, 30 december 2019

bottom of page