top of page

Schaarste op de arbeidsmarkt

Sinds 2015 is er een duidelijke afname van werkloosheid en een flinke toename van vacatures. Het CBS drukt de spanning op de arbeidsmarkt uit in het aantal werkloze per 100 vacatures. In 2015 waren er 20 vacatures voor elke 100 werkloze, inmiddels staat de teller op 88 vacatures voor elke werkloze. In andere woorden, uw huidige personeel koesteren is enorm van belang. Werknemers hebben de luxe om te kiezen voor het bedrijf met de beste arbeidsvoorwaarden.

De kosten van verzuim zijn groot

De kosten voor ziekte verzuim zijn enorm, 2,8 miljard euro per jaar totaal en 8100 euro gemiddeld per werknemer.1 Dit enorme bedrag komt met name door de gevolgen van werkstress. Verzuim ten gevolgen van een Burn-out duurt gemiddeld genomen 220 dagen. Wanneer je dit verrekend met wat het een werkgever kost wanneer een werknemer ziek is, loopt dit al snel in de papieren. Uitgaande van een gemiddeld salaris 36.500 euro zijn dit de kosten van een dag ziekteverzuim:

 

Loondoorbetaling                                 153 euro

Kosten vervanging                               146 euro

Verlies productie/dienst                    43 euro

Kosten arbodienstverlening           60 euro

Verzuimbegeleiding                            7,50 euro

Totaal verzuimkosten:                       410 euro per dag

Vergrijzing beroepsbevolking

De eerder benoemde schaarste op de arbeidsmarkt krijgt de komende jaren nog met andere veranderingen te maken. De vergrijzing gaat de komende 30 jaar veel invloed hebben op de gehele beroepsbevolking. In dat tijdspan zullen door het toenemend aantal 75-plussers en gelijkblijvende aantal jongeren, de beroepsbevolking met een half miljoen slinken. Werknemers tussen de 55 en 65 verzuimen gelukkig niet vaker dan mensen van jongere leeftijd. Wel blijkt uit cijfers dat de oudere werknemers groep gemiddeld vaker lang verzuimd. Onder mannen tussen de 35 en 45 jaar duurt 8,7% van het verzuim langer dan 20 werkdagen. Bij mannen tussen de 55 en 65 is dit 22,6%. Verzuim voorkomen in deze leeftijdsgroep zal in de toekomst van belang zijn.

Meer plichten voor werkgevers

De Arbowet geeft in Nederland richtlijnen aan verantwoordelijkheden die werkgevers en werknemers hebben. Afgezien van de Arbowet komt ook overige wetgeving om de hoek kijken zoals de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wetgeving behartigd voor een groot deel de belangen van werknemers. Zeker wanneer er sprake is van langdurig verzuim vraag dat van u veel tijd en inspanning om aan deze wetten netjes te voldoen. Jaarlijks komt er wetgeving bij, zoals de Wet Arbeid in Balans (WAB) nu in 2020. Wetgevers krijgen met steeds meer wetten en regels te maken.

Meegaan met de huidige trend en het liefst daarop willen voorlopen is tegenwoordig de standaard. Verduurzamen op eigen initiatief en niet afwachten tot je er toe wordt gedwongen.

bottom of page